Matigsalug Manobo Bible

Ka an-anayan ne baseen te

Krunikas

Igpewun-a

Ka An-anayan wey ka Ikarangeb ne Baseen te Krunikas migguhud ded degma te Baseen ni Samwil wey te Baseen te Me Hari piru nahuhud te lein ne paahi. Duen de daruwa ne impurtanti amana ne tuyu ke mania te nasulat ka nabaybayaan te me matig-Israil wey ka pegmandu te me Hari:

1/ Eyew egkanengnengan te talagbasa ne minsan pad te kareetan ne nabayaan te Huda wey te Israil, intuman ded te Manama ka saad din wey ka implanu rin diye te keet-etawan. Impamalehetan seini te talagsulat pinaahi te pegpangguhud din te neneyimu ni Dabid, ni Sulumun, ni Hihusapat, ni Isikiyas, ni Husiyas, wey diye te me etew ne matinumanen te Manama.

2/ Eyew te pegpahunsiling diye te keet-etawan ke egmenuwen te egsimba ka Manama diye te timplu rin ne diye te Hirusalim labew te langun diye te me talagpanubad wey me Libita ne iyan eggimu te pegsimba. Ne migpataha man-e seini ne si Dabid ka malehet ne pabunsuranan te timplu minsan ke si Sulumun e ka nakapasasindeg kayi.

Ka nenasulat te seini ne baseen

Ka me kabuybuyahan wey ka me listaan \ior 1:1–9:44\ior*

Ka pegkapatey ni Saul \ior 10:1‑14\ior*

Ka peghari ni Dabid \ior 11:1–29:30\ior*

a. Ka me gubut wey ka me kapanaluwan \ior 11:1–22:1\ior*

b. Ka pegpangandam eyew te pegpasasindeg te timplu \ior 22:2–29:30\ior*

Ka me kabuhalan ni Adan

(Hin 5:1‑32; 10:1‑3 10:1‑32; 11:10‑2 11:10‑26)

1Si Adan ka amey ni Sit, si Sit ka amey ni Inus, wey si Inus ka amey ni Kinan, si Kinan ka amey ni Mahalalil, wey si Mahalalil ka amey ni Harid, si Harid ka amey ni Inuk, si Inuk ka amey ni Mitusila, si Mitusila ka amey ni Lamik, wey si Lamik ka amey ni Nuwi. Ne si Nuwi due tatelu ne anak ne me lukes ne iyan si Sim, si Ham, wey si Hapit.

Ne seini ka me lukes ne anak ni Hapitsi Gumir, si Magug, si Maday, si Haban, si Tubal, si Misik, wey si Tiras. Ne seini ka me lukes ne anak degma ni Gumirsi Askinas, si Ripat, wey si Tuggarma. Seini ka me lukes ne anak ni Habansi Ilisa, si Tarsis, si Kitim, wey si Rudanim.

Ne seini ka me lukes ne anak ni Hamsi Kus, si Ihiptu,[fn] si Put, wey si Kanaan. Seini degma ka me lukes ne anak ni Kussi Siba, si Habila, si Sabta, si Raama, wey si Sabtika. Ne seini degma ka me lukes ne anak ni Raamasi Siyiba wey si Didan. 10 Ne duen pad man-e anak ni Kus ne egngaranan ki Nimrud, ne iyan ka an-anayan ne bahani kayi te ampew te tane. 11 Si Ihiptu iyan ka kaapuan te me matig-Ludim, me matig-Anamim, me matig-Lihabim, me matig-Naptuhim, 12 me matig-Patrusim, me matig-Kasluhim (ne inligkatan te me Pilistihanen), wey me matig-Kapturim. 13 Ka panganey ne anak ni Kanaan iyan si Sidun, ne kaapuan te me Sidunihanen wey te me Hitihanen, 14 me Hibusihanen, me Amurihanen, me Girgasihanen, 15 me Hibihanen, me Arkihanen, me Sinihanen, 16 me Arbadihanen, me Simarihanen, wey te me Hamatihanen.

17 Ne seini ka me lukes ne anak ni Simsi Ilam, si Asur, si Arpaksad, si Lud, wey si Aram, si Us, si Hul, si Gitir, wey si Misik. 18 Ne si Arpaksad ka amey ni Sila, wey si Sila ka amey ni Ibir. 19 Ne si Ibir due daruwa ne anak ne me lukes. Ka ngaran te sabeka, si Pilig[fn] su te timpu rin, nabaad ka keet-etawan[fn] te kalibutan. Ne ka ngaran te suled din iyan si Huktan. 20 Ne si Huktan ka amey ni Almudad, ni Silip, ni Asarmabit, ni Hira, 21 ni Aduram, ni Usal, ni Dikla, 22 ni Ibal, ni Abimail, ni Siyiba, 23 ni Upir, ni Habila, wey ni Hubab.

24 Te pantek ne peglista te me kabuhalan ni Sim: si Arpaksad, si Sila, 25 si Ibir, si Pilig, si Riyu, 26 si Sirug, si Nahur, si Tira, 27 wey si Abram ka neilaan degma ne Abraham.

Ka me kabuhalan ni Ismail

(Hin 25:12‑16)

28 Ne due daruwa ne anak ni Abraham ne me lukes ne iyan si Isaak wey si Ismail. 29 Seini ka me lukes ne anak ni Ismailsi Nibayut (ka kinakakayan), si Kidar, si Adbiil, si Mibsam, 30 si Misma, si Duma, si Masa, si Hadad, si Tima, 31 si Hitur, si Napis, wey si Kidima. 32 Ne ka me lukes ne anak ni Abraham ki Kitura ne duwey rin iyan si Simran, si Huksan, si Midan, si Midiyan, si Isbak, wey si Suwa. Ne ka me anak ni Huksan ne me lukes, iyan si Siyiba wey si Didan. 33 Ne ka me anak ni Midiyan ne me lukes, iyan si Ipa, si Ipir, si Hanuk, si Abida, wey si Ildiya. Me kabuhalan sikandan langun ni Kitura.

34 Ne si Abraham ka amey ni Isaak. Ne ka me anak ni Isaak ne me lukes, iyan si Isaw wey si Hakub.

Ka me kabuhalan ni Isaw

(Hin 36:1‑19)

35 Ne ka me anak ni Isaw ne me lukes iyan si Ilipas, si Riyuwil, si Hiyus, si Halam, wey si Kura. 36 Ne ka me anak ni Ilipas ne me lukes iyan si Timan, si Umar, si Sipi, si Gatam, si Kinas, si Timna, wey si Amalik. 37 Ne ka me anak ni Riyuwil ne me lukes iyan si Nahat, si Sira, si Sama, wey si Misa.

Ka me kabuhalan ni Siir

(Hin 36:20‑30)

38 Ne seini ka me anak ni Siir[fn] ne me lukes: si Lutan, si Subal, si Sibiyun, si Ana, si Disun, si Isir, wey si Disan. 39 Ne seini ka me anak ni Lutan ne me lukes: si Huri wey si Humam. Ne due atebey ni Lutan ne egngaranan ki Timna. 40 Ne seini ka me anak ni Subal ne me lukes: si Aliyan, si Manahat, si Ibal, si Sipi, wey si Unam. Ne seini ka me anak ni Sibiyun ne me lukes: si Aya wey si Ana. 41 Ne si Ana due sabeka ne anak ne lukes ne iyan si Disun. Ne seini ka me anak ni Disun ne me lukes: si Hamran, si Isban, si Itran, wey si Siran. 42 Ne seini ka me anak ni Isir ne me lukes: si Bilhan, si Saban, wey si Hakan. Ne seini ka me anak ni Disan ne me lukes: si Us wey si Aran.

Ka me Hari te inged ne Idum

(Hin 36:31‑43)

43 Seini ka me Hari te inged ne Idum te me timpu ne ware pad mighari diye te Israil: si Bila ne anak ni Biyur. Ne iyan ngaran te siyudad din ka Dinhaba. 44 Te migpatey e si Bila, iyan nakasubal kandin migmandu si Hubab ne anak ni Sira ne matig-Busra. 45 Te migpatey e degma si Hubab, iyan e degma nakasubal kandin migmandu si Husam ne matig-Timan. 46 Te migpatey e degma si Husam, iyan e degma nakasubal kandin migmandu ka anak ni Bidad ne si Hadad ne matig-Abit. Natalu ni Hadad ka me matig-Midiya diye te napu te Muwab. 47 Te migpatey e degma si Hadad, iyan e degma nakasubal kandin migmandu si Samla ne matig-Masrika. 48 Te migpatey e degma si Samla, iyan e degma nakasubal kandin migmandu si Saul ne matig-Rihubut ne marani te Weyig ne Iyupratis. 49 Te migpatey e degma si Saul, iyan e degma nakasubal kandin migmandu si Baal-Hanan ne anak ni Akbur. 50 Te migpatey e degma si Baal-Hanan, iyan e degma nakasubal kandin migmandu si Hadad ne matig-Pau. Ne ka asawa ni Hadad iyan si Mihitabil ne anak ni Matrid wey apu ni Misaab.

51 Ne nataman migpatey e degma si Hadad.

Seini ka me pangulu te tribu te Ilam: si Timna, si Alya, si Hatit,52 si Uhulibama, si Ila, si Pinun, 53 si Kinas, si Timan, si Mibsar, 54 si Magdiil, wey si Iram.

Ka me kabuhalan ni Hakub

2Ne ka me anak ni Hakub ne me lukes iyan si Rubin, si Simyun, si Libi, si Huda, si Isakar, si Sabulun, si Dan, si Husi, si Binhamin, si Naptali, si Gad, wey si Asir.

Ka me kabuhalan ni Huda

Ne ka me anak ni Huda ne me lukes iyan si Ir, si Unan, wey si Sila. Seini se tatelu, anak dan ki Batsuwa ne Kanaanen. Si Ir ne kinakakayan ne anak ni Huda, mareet se hinimuwan diye te tangkaan te Magbebaye ne Manama, purisu innimatayan sikandin te Manama. Duen pad man-e daruwa ne anak ni Huda ne me lukes ki Tamar ne ambey rin ne iyan si Piris wey si Sira. Lalimma langun ka anak din ne me lukes.

Ne due daruwa ne anak ni Piris ne me lukes ne iyan si Hisrun wey si Hamul. Ne ka anak ni Sira ne me lukes iyan si Simri, si Itan, si Himan, si Kalkul, wey si Dara. Lalimma langun ka anak din ne me lukes. [xr]Ne sabeka te me kabuhalan ni Sira ne iyan si Karmi, due anak ne lukes ne iyan si Akan, ne nekeyimu te kahubut te Israil pinaahi te pegpanakew rin te kasangkapan ne imbehey e diye te Manama. Ne ka anak ni Itan ne lukes iyan si Asariyas.

Ka kaap-apuan ni Hari Dabid

Ne ka anak ni Hisrun ne me lukes iyan si Hiramil, si Ram, wey si Kalib.[fn]

10 Si Ram ka amey ni Aminadab, wey si Aminadab ka amey ni Naasun, ne pangulu te keet-etawan te Huda. 11 Si Naasun ka amey ni Salmun, wey si Salmun ka amey ni Buas. 12 Si Buas ka amey ni Ubid, wey si Ubid ka amey ni Hisi. 13 Ne due pitu ne anak ni Hisi ne me lukes: si Iliyab ka kinakakayan, si Aminadab ka igkarangeb, si Simiya ka igkatelu, 14 si Nitanil ka igkeep-at, si Raday ka igkalimma, 15 si Usim ka igkeen-em, wey si Dabid ka igkapitu. 16 Ne due degma daruwa ne anak ni Hisi ne me malitan ne iyan si Siruya wey si Abigail. Ne si Siruya due tatelu ne anak ne me lukes ne iyan si Abisay, si Huwab, wey si Asahil. 17 Ne si Abigail due anak din ne lukes ne iyan si Amasa, si Hitir ka amey rin ne sabeka ne Ismailita.

Ka me kabuhalan ni Kalib

18 Ne si Kalib ne anak ni Hisrun, migpangasawa ki Asuba ne egngaranan ded ki Hiriyut. Ne ka me anak dan ne me lukes iyan si Hisir, si Subab, wey si Ardun. 19 Te migpatey e si Asuba, mig-asawe e man-e si Kalib ki Iprata wey nakaanak sikandan ki Hur. 20 Ne si Hur ka amey ni Uri, wey si Uri ka amey ni Bisalil.

21 Te hen-em ne pulu (60) e ka idad ni Hisrun, impangasawa rin e ka anak ni Makir ka an-anayan ne mahinged te Gilyad. Ne nakaanak sikandan te lukes ne iyan si Sigub. 22 Ne si Sigub ka amey ni Hair. Ne si Hair ka migmandu te daruwa ne pulu wey tatelu (23) ne me siyudad ne sakup te Gilyad. 23 Piru in-ahew ni Gisur wey ni Aram ka me lungsud ne immanduan ni Hair lagkes ka Kinat, wey ka hen-em ne pulu (60) ne me bariyu ne nakalingut kayi. Me kabuhalan langun ni Makir ne amey ni Gilyad ka nangugpe te seini ne me lungsud wey me bariyu. 24 Te migpatey e si Hisrun, si Kalib ne anak din miggilabet ki Iprata ne balu te amey rin, wey nakaanak si Iprata ki Asur ne amey ni Tikuwa.

Ka me kabuhalan ni Hiramil

25 Ne si Hiramil, ne kinakakayan ne anak ni Hisrun, due lalimma ne anak ne me lukes: si Ram ka kinakakayan, si Buna ka igkarangeb, si Urin ka igkatelu, si Usin ka igkeep-at, wey si Ahiyas ka igkalimma. 26 Ne duen pad man-e lein ne asawa ni Hiramil ne egngaranan ki Atara ne iney ni Unam. 27 Ne si Ram ne kinakakayan ne anak ni Hiramil, due anak ne me lukes ne iyan si Maas, si Hamin, wey si Ikir. 28 Ne si Unam due daruwa ne anak ne me lukes ne iyan si Samay wey si Hada. Ne si Samay due degma daruwa ne anak ne me lukes ne iyan si Nadab wey si Abisur.

29 Ne ka ngaran te asawa ni Abisur iyan si Abihail. Ne due anak dan ne me lukes ne iyan si Aban wey si Mulid. 30 Ne si Nadab due daruwa ne anak ne me lukes ne iyan si Silid wey si Apayim. Ne migpatey re due si Silid ne ware anak. 31 Ne ka anak ni Apayim ne lukes iyan si Ishi. Ne si Ishi ka amey ni Sisan wey si Sisan ka amey ni Alay.

32 Ne si Hada ne suled ni Samay due daruwa ne anak ne me lukes ne iyan si Hitir wey si Diyunatan. Ne migpatey re due si Hitir ne ware anak. 33 Ne si Diyunatan due daruwa ne anak ne me lukes ne iyan si Pilit wey si Sasa. Sikandan langun ka me kabuhalan ni Hiramil.

34 Ne si Sisan ware anak ne me lukes, su me malitan de. Piru due uripen din ne lukes ne matig-Ihiptu ne egngaranan ki Harha. 35 Purisu, impaasawa rin ki Harha ne uripen din ka sabeka te me anak din ne malitan wey nakaanak sikandan ki Atay. 36 Ne si Atay ka amey ni Natan, wey si Natan ka amey ni Sabad. 37 Ne si Sabad ka amey ni Iplal, wey si Iplal ka amey ni Ubid. 38 Ne si Ubid ka amey ni Dihu, wey si Dihu ka amey ni Asariyas. 39 Ne si Asariyas ka amey ni Hilis, wey si Hilis ka amey ni Ilasa. 40 Ne si Ilasa ka amey ni Sismay, wey si Sismay ka amey ni Salum. 41 Ne si Salum ka amey ni Hikamiyas, wey si Hikamiyas ka amey ni Ilisama.

Ka duma ne me kabuhalan ni Kalib

42 Ne ka me lukes ne anak te suled ni Hiramil ne si Kalib, iyan si Misa ka panganey, ne amey ni Sip, wey si Marisa ka igkarangeb, ne amey ni Hibrun. 43 Ne ka me anak ni Hibrun ne me lukes iyan si Kura, si Tapuwa, si Rikim, wey si Sima. 44 Ne si Sima ka amey ni Raham, wey si Raham ka amey ni Hurkiyam. Ne si Rikim ka amey ni Samay, 45 si Samay ka amey ni Maun, wey si Maun ka amey ni Bitsur. 46 Ne due duwey ni Kalib ne egngaranan ki Ipa ne nakaanak engki Haran, ki Musa, wey ki Gasis. Ne si Haran due anak ne lukes ne egngaranan degma ki Gasis. 47 Ne si Haday due anak ne me lukes ne iyan si Rigim, si Hutam, si Gisan, si Pilit, si Ipa, wey si Saap.

48 Ne duen pad man-e lein ne duwey ni Kalib ne iyan si Maaka, ne nakaanak ki Sabir wey ki Tirhana. 49 Ne nakaanak pad man-e si Maaka te daruwa ne me lukes ne si Saap ne amey ni Madmana, wey si Siba ne amey ni Makbina wey ni Gibiya. Ne due man-e anak ni Kalib ne malitan ne iyan si Aksa.

50 Ne seini pad man-e ka me kabuhalan ni Kalib: si Hur ne kinakakayan ne anak ni Kalib ki Iprata, due anak ne me lukes ne iyan si Subal ne iyan migpasasindeg te siyudad ne Kiryat-Hiyarim, 51 si Salma ne iyan migpasasindeg te siyudad ne Bitlihim, wey si Harip iyan migpasasindeg te Bitgadir. 52 Ne si Subal ka migpasasindeg siyudad te Kiryat-Hiyarim. Ka me kabuhalan din iyan ka me matig-Haruwi wey ka katenge te me matig-Minuhut. 53 Ne ka me kabuhalan ne nangugpe diye te Kiryat-Hiyarim iyan ka me Itrahanen, me Puthanen, me Sumatnen, wey ka me Misrahanen—me kabuybuyahan te me Suruhanen wey me Istaulnen. 54 Ne ka me kabuhalan ni Salma iyan ka me matig-Bitlihim, me matig-Nitupa, me matig-Astrubitihuwab, wey ka katenge te me matig-Manahat wey me matig-Suri. 55 Ne ka me kabuhalan te me mangngateu ne egsulat wey eg-iling te me sinulat, diye mig-ugpe te Habis. Sikandan ka me Tiratihanen, me Simiyatihanen, wey me Sukatihanen. Sikandan ka me Kinihanen ne migpuun ki Hamat ne amey ni Rikab.

Ka me anak ni Hari Dabid

3Seini ka anak ni Dabid ne me lukes ne neneetew diye te Hibrun: si Amun ka kinakakayan ne iyan iney si Ahinuwam ne matig-Hisril. Si Danyil ka igkarangeb ne iyan iney si Abigail ne matig-Karmil. Si Absalum ka igkatelu ne iyan iney si Maaka ne anak ni Talmay ne Hari te Gisur. Si Aduniyas ka igkeep-at ne iyan iney si Hagit. Si Sipatiyas ka igkalimma ne iyan iney si Abital. Ne si Itriyam ka igkeen-em ne iyan iney si Igla.

[xr]Ne seini se hen-em, neneetew diye te Hibrun te timpu ne mighari si Dabid diye te pitu ne leg-un wey hen-em ne bulan.

Ne mighari si Dabid diye te Hirusalim te tatelu ne pulu wey tatelu (33) ne leg-un.[xr]Ne seini ka me anak ni Dabid ne me lukes ne neneetew diye te Hirusalim: si Simiya, si Subab, si Natan, wey si Sulumun. Seini se hep-at, me anak dan ki Batsiba ne anak ni Amil. Ne duen pad man-e siyam ne anak ni Dabid ne me lukes ne iyan si Ibaar, si Ilisama, si Ilpilit, si Nugi, si Nipig, si Hapiya, si Ilisama, si Iliyada, wey si Ilipilit. Sika langun ka me anak ni Dabid, ware labet te me anak din te me duwey rin. Ne due degma anak din ne malitan ne si Tamar.

Ka me kabuhalan ni Hari Sulumun

10 Seini ka me kabuhalan ni Sulumun ne neneyimu ne Hari: si Rihubuwam, si Abiyas, si Asa, si Hihusapat, 11 si Huram, si Ahasiyas, si Huwas, 12 si Amasiyas, si Asariyas, si Hutam, 13 si Ahas, si Isikiyas, si Manasis, 14 si Amun, wey si Husiyas. 15 Ne seini ka hep-at ne me lukes ne anak ni Husiyas: si Diyuhanan, si Huwakim, si Sidikiyas, wey si Salum. 16 Ne seini ka me anak ni Huwakim: si Huwakin wey si Sidikiyas.

Ka me kabuhalan ni Hari Huwakin

17 Ne seini ka me kabuhalan ni Hari Huwakin ne impandakep wey impanguyan te me matig-Babilunya: si Salatiil, 18 si Malkiram, si Pidayas, si Sinisar, si Hikamiyas, si Husama, wey si Nidabiyas. 19 Ne si Pidayas due daruwa ne anak ne me lukes ne iyan si Sirubabil wey si Simii. Ne si Sirubabil due degma daruwa ne anak ne me lukes ne iyan si Misulam wey si Ananiyas, wey due atebey ran ne si Silumit. 20 Ne duen pad man-e lalimma ne anak ni Sirubabil ne me lukes ne iyan si Hasuba, si Uhil, si Birikiyas, si Hasadiyas, wey si Husabisid. 21 Ne due degma daruwa ne anak ni Ananiyas ne me lukes ne iyan si Pilatiyas wey si Hisayas. Si Hisayas ka amey ni Ripayas, si Ripayas ka amey ni Arnan, si Arnan ka amey ni Ubadiya, wey si Ubadiya ka amey ni Sikaniyas. 22 Ne si Sikaniyas due sabeka ne anak ne lukes ne iyan si Simaya. Ne si Simaya due hen-em ne anak ne me lukes ne iyan si Hatus, si Igal, si Bariya, si Naariyas, wey si Sapat. 23 Ne si Naariyas due tatelu ne anak ne me lukes ne iyan si Iliyunay, si Iskiyas, wey si Asrikam. 24 Ne si Iliyunay due pitu ne anak ne me lukes ne iyan si Hudabiyas, si Iliyasib, si Pilayas, si Akub, si Diyuhanan, si Dilayas, wey si Anani.

Ka duma ne me kabuhalan ni Huda

4Seini ka duma ne me kabuhalan ni Huda: si Piris, si Hisrun, si Karmi, si Hur, wey si Subal. Ne si Subal ka amey ni Rayas, si Rayas ka amey ni Diyahat, wey si Diyahat ka amey ni Ahumay wey ni Lahad. Sikandan ka me kaap-apuan te me matig-Sura. 3-4 Ne si Hur ka kinakakayan ne anak ni Kalib te asawa rin ne si Iprata, wey ka me kabuhalan din ka migpasasindeg te Bitlihim. Ne si Hur due tatelu ne anak ne me lukes ne iyan si Itam, si Pinuwil, wey si Isir. Ne si Itam due tatelu ne anak ne me lukes ne iyan si Hisril, si Isma, wey si Hidibas, wey due atebey ran ne egngaranan ki Hasililpuni. Si Pinuwil ka amey ni Gidur, wey si Isir ka amey ni Husa. Si Asur ne amey ni Tikuwa, due daruwa ne asawa ne si Hila wey si Naara. Ne seini ka anak dan ki Naara: si Ahusam, si Hipir, si Tamani, wey si Ahastari. Ne seini degma ka me anak dan ki Hila: si Sirit, si Isar, wey si Itnan.

Si Kus ka amey ni Anub wey ni Sudiba. Ne sikandin ded degma ka kaapuan te me kabuhalan ni Aharhil ne anak ni Harum.

Ne due etew ne egngaranan ki Habis ne subla ne talahuren, du te me suled din. Si Habis[fn] ka ingngaran kandin te iney rin, su amana ne masakit ka pegpalesut kandin. 10 Ne mig-ampu si Habis te Manama te Israil ne migkahi, “Panalangini a nikeykew Manama, wey pamaluaha nu pa ka inged ne sakup ku. Dumeyi a ubag nikeykew wey ipaalihu a te karereetan.” Ne imbehey te Manama ka imbuyu din.

11 Si Kalib ne suled ni Suwa iyan amey ni Mihir ne amey ni Istun. 12 Ne si Istun ka amey enni Bitrapa, ni Pasiya, wey ni Tihina. Ne si Tihina ka amey ni Naas. Me matig-Rika sikandan.

13 Si Kinas due daruwa ne anak ne me lukes ne si Utniil wey si Sirayas. Ne ka anak ni Utniil ne me lukes iyan si Hatat wey si Miyunati. 14 Ne si Miyunati ka amey ni Upra. Ne si Sirayas ka amey ni Huwab, ka nekeyimu te inged ne egngaranan te bangalug te me Pandey. Ingngaranan sika te bangalug te me Pandey tenged su me pandey ma ka nangugpe kayi.

15 Ne si Kalib ne anak ni Hipuni, due anak ne me lukes ne iyan si Iru, si Ila, wey si Naam. Ne si Ila ka amey ni Kinas.

16 Si Hihalilil due anak ne me lukes ne iyan si Sip, si Sipa, si Tiraya, wey si Asaril.

17-18 Si Isdras due hep-at ne anak ne me lukes ne iyan si Hitir, si Mirid, si Ipir, wey si Halun. Ne si Mirid mig-asawa ki Bitiya ne anak te Hari te Ihiptu, wey nakaanak sikandan te malitan ne iyan si Miryam, wey daruwa ne me lukes ne si Samay wey si Hisba. Ne si Hisba ka amey ni Istimuwa. Ne mig-asawa man-e si Mirid te malitan ne matig-Huda wey nakaanak sikandan te tatelu ne me lukes ne iyan si Harid ne amey ni Gidur, si Hibir ne amey ni Suku, wey si Hikutil ne amey ni Sanuwa.

19 Ne mig-asawa si Hudiyas te atebey ni Naham. Ne ka sabeka te me anak dan ne lukes, iyan amey ni Kila ne kaapuan te me matig-Garmi, wey ka dangeb, amey ni Istimuwa ne kaapuan te me matig-Maaka.

20 Si Simun due hep-at ne anak ne me lukes ne iyan si Amnun, si Rina, si Binhanan, wey si Tilun.

Si Ishi due daruwa ne anak ne me lukes ne si Suwit wey Binasuwit.

Ka me kabuhalan ni Sila

21 Ne ka me kabuhalan ni Sila ne anak ni Huda, iyan si Ir ne kaapuan te me matig-Lika, si Laada ne kaapuan te me matig-Marisa, wey te me pamilya te me talaggimu te hinabel diye te Bit-Asbis, 22 ni Hukim wey te me mahinged te Kusiba, ni Huwas wey ni Sarap ne migmandu te Muwab wey te Hasubilihim. (Ka seini ne me sinulat puun pad te tapey ne timpu.) 23 Migpamakey sikandan te Hari isip me talaggimu te me kuren, wey diye sikandan mig-ugpe te Nitaim wey Gidira.

Ka me kabuhalan ni Simyun

24 Ne ka me anak ni Simyun ne me lukes iyan si Nimwil, si Hamin, si Harib, si Sira, wey si Saul. 25 Ne si Saul ka amey ni Salum, si Salum ka amey ni Mabsam, wey si Mabsam ka amey ni Misma. 26 Ne si Misma ka amey ni Hamwil, si Hamwil ka amey ni Sakur, wey si Sakur ka amey ni Simii. 27 Ne si Simii due sapulu wey hen-em (16) ne anak ne me lukes wey hen-em ne malitan, piru pila-pila re ka anak te me suled din. Sikan naa ka kene ne iling kasulug ka tribu ran te kabuhalan ni Huda.

28 [xr]Ne diye nangugpe ka me kabuhalan ni Simyun te Birsiba, te Mulada, te Hasar-Suwal, 29 te Bilha, te Isim, te Tulad, 30 te Bituil, te Hurma, te Siklag, 31 te Bit-Markabut, te Hasar-Susim, te Bitbiri, wey te Sa-Arim. Me lungsud dan sika taman te peghari ni Dabid. 32 Nangugpe degma sikandan diye te lalimma ne me lungsud ne iyan ka Itam, ka Ayin, ka Rimun, ka Tukin, wey ka Asan. 33 Nangugpe man-e sikandan te langun ne bariyu ne nakalingut te sika ne me lungsud taman te Baal. Sika ka nangugpaan dan, wey due listaan dan te me kabuhalan dan.

34 Ka me pangulu te me kabuhalan dan iyan si Misubab, si Hamlik, si Husa ne anak ni Amasiyas, 35 si Huwil, si Dihu ne anak ni Husabiyas, ne anak ni Sirayas ne anak ni Asiil, 36 si Iliyunay, si Haakuba, si Hisuhayas, si Asaya, si Adiil, si Ismil, si Binayas, 37 wey si Sisa (Si Sisa anak ni Sipi ne anak ni Alun, wey si Alun anak ni Hidayas. Si Hidayas anak ni Simri ne anak ni Simaya.) 38 Ka seeye se nangngaranan, me pangulu te me pamilya ran. Ne migmasalig sikandan amana. 39 Ne nangendiye sikandan te inged te Gidur, diye te bangalug ne dapit te igsile eyew egpamitew te egkapanabtaban te me karniru ran. 40 Ne nakakita sikandan te dakel se hilamunen wey meupiya ne panabtaban. Luluahi seini wey malinawen, wey nangugpaan dengan te me kabuhalan ni Ham.

41 Piru te timpu te peghari ni Hisikiyas te Huda, inlusuran te narawit se me ngaran ne me kabuhalan ni Simyun ka me kabuhalan ni Ham. Inlusuran dan degma ka me Miyunihanen ne nangugpe diye, wey in-amin dan sikandan pangimatayi. Ne ka me kabuhalan e ni Simyun ka nangugpe diye kuntee, su duen ma egkapanabtaban te me karniru ran diye. 42 Me lalimma ne gatus (500) ka kabuhalan ni Simyun ne miglusud diye te bubungan te Siir ne impanguluwan enni Pilatiyas, ni Naariyas, ni Ripayas, wey ni Usil ne anak ni Ishi. 43 Ne impangimatayan dan ka me Amalikanen ne nakapallahuy, wey diyad e sikandan nangugpe taman kuntee.

Ka me kabuhalan ni Rubin

51-2 [xr]Si Rubin ka kinakakayan ne anak ni Israil, piru tenged te inggilabetan din ka duwey te amey rin, sikan naa ka naawe ka katenged din isip kinakakayan wey ka katenged din nekeendiyad te me anak ni Husi ne suled din. Minsan nekeendiyad ka katenged ni Rubin ki Husi, si Huda mule ka neyimu ne mabantug te me kabuhalan din wey migpuun te kabuhalan din ka pangulu te langun ne tribu te Israil. Seini ka me lukes ne anak ni Rubin ne kinakakayan ne anak ni Israil: si Hanuk, si Palu, si Hisrun, wey si Karmi.

4-6 [xr]Seini ka me kabuhalan ni Huwil: si Simaya, si Gug, si Simii, si Mika, si Riha, si Baal, wey si Biira. Si Biira ka pangulu te me kabuhalan ni Rubin te timpu ne impandakep wey impanguyan sikandan ni Tiglatpilisir ne Hari te Asirya.

Seini ka me karumaan ni Rubin ne nalista diye te listaan te me kabuhalan dan: si Hiil ka pangulu wey si Sakariyas, wey si Bila ne anak ni Asas. Si Asas anak ni Sima wey si Sima anak ni Huwil. Mig-ugpe sikandan puun te Aruwir peendiye te Nibu taman te Baal-Miyun. Ne tenged te amane e ne masulug ka me ayam dan diye te Gilyad, neempet dan te eg-ugpe ka igsile ne dapit te eletanan te disirtu wey te Weyig ne Iyupratis.

10 Te timpu ni Hari Saul, inlusuran dan ka me kabuhalan ni Hagar wey natalu ran iya sikandan. Ne sikandan e ka nangugpe te me ugpaan te me kabuhalanan ni Hagar ne diye te igsile ne dapit te Gilyad.

Ka me kabuhalan ni Gad

11 Ne diye nangugpe ka me kabuhalan ni Gad te tane te Basan ne marani te nangugpaan te kabuhalan ni Rubin taman te Salika. 12 Ne si Huwil ka pangulu ran, ne si Sapan ka igkarangeb, wey iyan nakasinundul si Hanay wey si Sapat. 13 Ka me karumaan dan ne me pangulu te pitu ne pamilya iyan si Maykil, si Misulam, si Siyiba, si Huray, si Hakan, si Siya, wey si Ibir. 14 Sikandan ka me kabuhalan ni Abihail, ne anak ni Huri, ne anak ni Haruwa, ne anak ni Gilyad, ne anak ni Maykil, ne anak ni Hisisay, ne anak ni Hadu, ne anak ni Bus. 15 Ne iyan pangulu te me pamilya ran si Ahi ne anak ni Adbiil, ne anak ni Guni. 16 Ne diye sikandan nangugpe te Gilyad, te Basan wey te me lungsud diye, wey te intiru ne panabtaban ne diye te Sarun. 17 Nenalista sikandan langun te listaan te me kabuhalan te timpu ne iyan Hari te Huda si Hutam, wey iyan Hari te Israil si Hirubuwam.

Ka me sundalu te me kabuhalan ne diye te igsile

18 Due hep-at ne pulu wey hep-at ne libu wey pitu ne gatus wey hen-em ne pulu (44,760) ne amana ne mabbulut ne me sundalu te kabuhalan ni Rubin, ni Gad, wey katenge te kabuhalan ni Husi ne iyan ka me kabuhalan ni Manasis. Amana sikandan nabbasbas te gira, wey mangngateu sikandan ne eggamit te me kalasag, kampilan, wey pane. 19 Migbubunu kandan ka me kabuhalan ni Hagar, ni Hitur, ni Napis, wey ni Nubab. 20 Ne ka mabbulut ne me sundalu te kabuhalan ni Rubin, ni Gad, wey te katenge te kabuhalan ni Husi ne iyan ka me kabuhalan ni Manasis, mig-ampu diye te Magbebaye ne Manama wey intabak din ka peg-ampu dan su migsalig ma sikandan kandin. Sikan naa ka natalu ran ka me kabuhalan ni Hagar wey ka me duma ran. 21 Ne naahew ran puun te me kabuhalan ni Hagar ka lalimma ne pulu ne libu (50,000) ne kamil, daruwa ne pulu ne gatus wey lalimma ne libu (250,000) ne karniru, wey daruwa ne libu (2,000) ne asnu. Ne nakarakep sikandan te sabeka ne gatus ne libu (100,000) ne me etew. 22 Masulug ka migpatey ne me kabuhalan ni Hagar te pegbubunu dan su ka Manama ka migkuntere kandan. Ne iyan e nangugpe te tane dan ka me kabuhalan ni Rubin, ni Gad, wey ni Manasis, taman te naddakep wey nanguyan e sikandan te me matig-Asirya.

Ka me pangulu te kabuhalan ni Manasis

23 Ne diye nangugpe te Basan taman te Baal-Hirmun, Sinir, wey te bubungan te Hirmun ka katenge te kabuhalan ni Husi ne iyan ka me kabuhalan ni Manasis. Ne amane e migmasalig sikandan. 24 Seini ka me pangulu te tagse pamilya ran: si Ipir, si Ishi, si Iliil, si Asriil, si Hirimiyas, si Hudabiyas, wey si Hadil. Me bahani sikandan, mabbantug ne me etew, wey me pangulu te me pamilya ran.

Ka pegkarakep te me kabuhalan ne diye te igsile

25 Piru ware sikandan migmatinumanen te Manama te me kabuybuyahan dan, su nasi mule sikandan migsimba te me diyus-diyus te keet-etawan te seeye ne tane ne indereetan te Manama. 26 [xra][xrb][xrc]Sikan naa ka imbagget te Manama te Israil si Hari Pul (ne iyan si Tiglatpilisir ne Hari te Asirya) eyew eglusud kandan. Ne impandakep ni Pul ka me kabuhalan ni Rubin, ni Gad, wey ka katenge te kabuhalan ni Husi ne iyan ka me kabuhalan ni Manasis, wey impanguyan din e diye te Hala, Habur, Hara, wey diye te Weyig te Gusan, wey diye ded sikandan taman kuntee.

Ka me kabuhalan ni Libi

6Ne ka me anak ni Libi ne me lukes iyan si Girsum, si Kuhat, wey si Mirari.

Si Kuhat due anak ne me lukes ne iyan si Amram, si Isar, si Hibrun, wey si Usil.

Ne si Amram due me anak ne iyan si Aarun, si Muwisis, wey si Miryam.

Ne si Aarun due anak ne me lukes ne iyan si Nadad, si Abihu, si Iliyasar, wey si Itamar.

Ne si Iliyasar ka amey ni Pinihas, wey si Pinihas ka amey ni Abisuwa. Ne si Abisuwa ka amey ni Buki, wey si Buki ka amey ni Usi. Ne si Usi ka amey ni Sirayas, wey si Sirayas ka amey ni Mirayut. Ne si Mirayut ka amey ni Amariyas, wey si Amariyas ka amey ni Ahitub. Ne si Ahitub ka amey ni Saduk, wey si Saduk ka amey ni Ahimaas. Ne si Ahimaas ka amey ni Asariyas, wey si Asariyas ka amey ni Diyuhanan. 10 Ne si Diyuhanan ka amey ni Asariyas. Ne si Asariyas iyan migpamakey isip talagpanubad diye te timplu ne inggimu ni Sulumun diye te Hirusalim. 11 Ne si Asariyas ka amey ni Amariyas, wey si Amariyas ka amey ni Ahitub. 12 Ne si Ahitub ka amey ni Saduk, wey si Saduk ka amey ni Siyalum. 13 Ne si Siyalum ka amey ni Hilkiyas, wey si Hilkiyas ka amey ni Asariyas. 14 Ne si Asariyas ka amey ni Sirayas, wey si Sirayas ka amey ni Husadak.

15 Ne si Husadak, nakalagkes te imparakep te Magbebaye ne Manama ki Nibukadnisar ka keet-etawan te Huda wey te Hirusalim.

Ka duma ne me kabuhalan ni Libi

16 [xr]Ne ka me anak ni Libi ne me lukes iyan si Girsum, si Kuhat, wey si Mirari. 17 Ne ka me anak ni Girsum ne me lukes iyan si Libni wey si Simii. 18 Ne ka anak ni Kuhat ne me lukes iyan si Amram, si Isar, si Hibrun, wey si Usil. 19 Ne ka anak ni Mirari ne me lukes iyan si Mali wey si Musi.

Seini ka me kabuhalan te me Libita ne nenalista sumale te me kaap-apuan dan:

20 Te me kabuhalan ni Girsun iyan si Libni, si Huhat, si Sima, 21 si Huwa, si Idu, si Sira, wey si Hiatiray.

22 Te me kabuhalan ni Kuhat iyan si Aminadab, si Kura, si Asir, 23 si Ilkana, si Ibiyasap, si Asir, 24 si Tahat, si Uril, wey si Siyaul.

25 Te me kabuhalan ni Ikana iyan si Amasay, si Ahimut, 26 si Ilkana, si Supay, si Nahat, 27 si Ilyab, si Hiruham, si Ilkana, wey si Samwil.

28 Ne ka anak ni Samwil ne me lukes iyan si Huwil ka panganey, wey si Abiyas ka hari.

29 Te me kabuhalan ni Mirari iyan si Mali, si Libni, si Simii, si Usa, 30 si Simiya, si Hagiya, wey si Asaya.

Ka me talag-ulahing diye te timplu

31 Ne seini ka me etew ne impiyalan ni Dabid te peg-ulahing diye te ugpaan te Magbebaye ne Manama te nakatahu e diye nakaayad-ayad ka Tahuanan te Kasabutan. 32 Ne migpamakey sikandan pinaahi te me ulahingen diye te tangkaan te Matulus ne Balungbalung ne In-alad, taman te duen e timplu te Magbebaye ne Manama ne inggimu ni Sulumun diye te Hirusalim. Inggimu ran ka me katungdanan dan sumale te nabatasan dan.

33 Seini ka me etew ne migpamakey duma te me anak dan ne me lukes: Ka egpuun te kabuhalan ni Kuhat iyan:34 si Ilkana ne anak ni Hiruham,35 si Sup ne anak ni Ilkana,36 si Ilkana ne anak ni Huwil,37 si Tahat ne anak ni Asir,38 si Isar ne anak ni Kuhat,

39 Ne ka an-anayan ne talagbulig ni Himan iyan si Asap ne karumaan din. Si Asap anak ni Birikiyas, wey si Birikiyas anak ni Simiya. 40 Ne si Simiya anak ni Maykil, wey si Maykil anak ni Baasiyas, wey si Baasiyas anak ni Malkiyas. 41 Ne si Malkiyas anak ni Itni, wey si Itni anak ni Sira, wey si Sira anak ni Adayas. 42 Ne si Adayas anak ni Itan, wey si Itan anak ni Sima, wey si Sima anak ni Simii. 43 Ne si Simii anak ni Diyahat, wey si Diyahat anak ni Girsun, wey si Girsun anak ni Libi.

44 Ka igkarangeb ne talagbulig ni Himan iyan si Itan ne migpuun te karumaan ni Mirari: si Itan anak ni Kisi, wey si Kisi anak ni Abdi, wey si Abdi anak ni Maluk. 45 Ne si Maluk anak ni Hasabiyas, wey si Hasabiyas anak ni Amasiyas, wey si Amasiyas anak ni Hilkiyas. 46 Ne si Hilkiyas anak ni Amsi, wey si Amsi anak ni Bani, wey si Bani anak ni Simir. 47 Ne si Simir anak ni Mali, wey si Mali anak ni Musi, wey si Musi anak ni Mirari, wey si Mirari anak ni Libi.

48 Ne impiyal diye te karumaan te me Libita ka duma pad ne me himu diye te ugpaan te Manama ne iyan ka Matulus ne Balungbalung ne In-alad. 49 Piru si Aarun wey ka me kabuhalan din ka egpanubad te igpanubad ne egtutungen wey te insinsu. Sikandan man-e ka eggimu te langun ne eggimuwen diye te Subla ne Matulus ne Sinabeng wey ka egpalangesa eyew iglinis te sale te Israil. Inggimu ran seeye sumale te langun ne insuhu ni Muwisis ne suluhuanen te Manama. 50 Seini ka me kabuhalan ni Aarun: si Ilisar, si Pinihas, si Abisuwa, 51 si Buki, si Usi, si Sarayas, 52 si Mirayut, si Amariyas, si Ahitub, 53 si Saduk, wey si Ahimaas.

Ka me inged ne in-ugpaan te me Libita

54 Seini ka me inged ne imbehey te pamilya ni Kuhat diye te me kabuhalan ni Aarun. Sikandan ka an-anayan ne nabehayan te tane pinaahi te pegpintut-pintut. 55 Iyan imbehey kandan ka Hibrun ne sakup te Huda wey ka nakalingut ne me panabtaban kayi. 56 Piru imbehey ki Kalib ne anak ni Hipuni ka me kamet wey ka me bariyu ne sakup te siyudad. 57 Ne iyan dan imbehey te me kabuhalan ni Aarun ka me siyudad ne aputanan[fn] ne iyan ka Hibrun, ka Libna, wey ka me panabtaban kayi, ka Hatir, ka Istimuwa, wey ka me panabtaban kayi, 58 ka Hilis wey ka me panabtaban kayi, ka Dibir wey ka me panabtaban kayi, 59 ka Asan wey ka me panabtaban kayi, ka Bit-Simis wey ka me panabtaban kayi. 60 Ne puun te tane te kabuhalan ni Binhamin, imbehey kandan ka Gibyun, ka Alamit wey ka Anatut, wey ka me panabtaban kayi. Nabehayan te sapulu wey tatelu (13) ne me siyudad ka me kabuhalan ni Kuhat. 61 Ne nabehayan ka duma ne kabuhalan ni Kuhat te sapulu ne me lungsud ne naalam pinaahi te pegpintut-pintut puun te katenge te kabuhalan ni Husi ne iyan ka me kabuhalan ni Manasis.

62 Ne nabehayan ka me kabuhalan ni Girsun te sapulu wey tatelu (13) ne me lungsud ne naalam pinaahi te pegpintut-pintut puun te me kabuhalan ni Isakar, ni Asir, ni Naptali, wey ni Manasis. 63 Ne nabehayan ka me kabuhalan ni Mirari te sapulu wey daruwa (12) ne me lungsud puun te me kabuhalan ni Rubin, ni Gad, wey ni Sabulun. 64 Purisu imbehey te keet-etawan te Israil diye te me Libita ka sika ne me lungsud wey ka me panabtaban kayi. 65 Imbehey te me matig-Israil diye te me Libita, pinaahi te pegpintut-pintut, ka nangaranan ne me lungsud puun te kabuhalan ni Huda, ni Simyun, wey ni Binhamin. 66 Ne ka duma ne pamilya te me kabuhalan ni Kuhat, impamehayan degma te me lungsud puun te kabuhalan ni Ipraim. 67 Imbehey kandan seini ne me inged lagkes ka nakalingut ne me panabtaban kayi, ka Sikim ne aputanan ne siyudad ne diye te me bubungan te Ipraim, ka Gisir, 68 ka Hukmi-Am, ka Bit-Hurun wey ka me panabtaban kayi, 69 ka Ayalun wey ka me panabtaban kayi, ka Gat-Rimun wey ka me panabtaban kayi. 70 Ka duma pad ne pamilya ni Kuhat imbehayan te duma ran ne me matig-Israil te me lungsud puun te katenge ne kabuhalan ni Manasis. Ka imbehey kandan iyan ka Anir wey ka Bilim, lagkes e ka me panabtaban kayi.

71 Ne ka me kabuhalan ni Hirsun, imbehayan te katenge te kabuhalan ni Manasis te seini ne me lungsud: ka Gulan ne sakup te Basan wey ka me panabtaban kayi, wey ka Astarut wey ka me panabtaban kayi.

72 Ne imbehayan degma sikandan te me kabuhalan ni Isakar te seini ne me lungsud: ka Kadis lagkes ka me panabtaban kayi, ka Dibarat lagkes ka me panabtaban kayi, 73 ka Ramut lagkes ka me panabtaban kayi, wey ka Anim lagkes ka me panabtaban kayi. 74 Ne imbehayan degma sikandan te me kabuhalan ni Asir te seini ne me lungsud: ka Masal wey ka me panabtaban kayi, ka Abdun wey ka intiru ne panabtaban kayi, 75 ka Hukuk, wey ka me panabtaban kayi, ka Rihub wey ka me panabtaban kayi.

76 Ne imbehayan degma sikandan te me kabuhalan ni Naptali te seini ne me lungsud: ka Kadis ne sakup te Galiliya wey me panabtaban kayi, ka Hamun wey ka Kiryatayim wey me panabtaban kayi.

77 Ne imbehayan degma te me kabuhalan ni Sabulun ka nasame ne me kabuhalan ni Mirari te seini ne me lungsud: ka Rimunu wey me panabtaban kayi, ka Tabur wey me panabtaban kayi.

78 Ne imbehayan degma sikandan te me kabuhalan ni Rubin te seini ne me lungsud: ka tane te Hurdan dapit te igsile, wey ka Bisir ne diye te disirtu ne talipag te Hiriku wey me panabtaban kayi, ka Hasa wey me panabtaban kayi, 79 ka Kidimut wey me panabtaban kayi, ka Mipaat wey me panabtaban kayi.

80 Ne imbehayan sikandan te me kabuhalan ni Gad te seini ne me lungsud: ka Ramut ne sakup te Gilyad wey ka me panabtaban kayi, Mahanaim wey ka me panabtaban kayi, 81 ka Hisbun wey ka me panabtaban kayi, wey ka Hasir wey ka me panabtaban kayi.

Ka me kabuhalan ni Isakar

7Ne si Isakar due hep-at ne anak ne me lukes ne iyan si Tula, si Puwa, si Hasub, wey si Simrun. Ne si Tula due hen-em ne anak ne me lukes ne iyan si Usi, si Rapayas, si Hiril, si Hamay, si Ibsam, wey si Simwil; me pangulu sikandan te me pamilya ran. Ne migginguma te daruwa ne pulu wey daruwa ne libu, wey hen-em ne gatus (22,600) ka kabuhalan ni Tula ne me bahani te timpu te peghari ni Dabid.

Ne si Usi due sabeka ne anak ne lukes ne iyan si Israhiyas. Ne si Israhiyas due hep-at ne anak ne me lukes ne iyan si Maykil, si Ubadiya, si Huwil, wey si Isiyas; pangulu sikandan langun se lalimma te me pamilya ran. Ne migginguma te tatelu ne pulu wey hen-em ne libu (36,000) ka kabuhalan dan ne me sundalu su masulug ma ka me asawa ran wey me anak dan ne me lukes.

Ne walu ne pulu wey pitu ne libu (87,000) ka kasuluhan te me bahani ne egpuun te langun ne kabuhalan ni Isakar wey nallista sikandan langun te listaan te me kabuhalan dan.

Ka me kabuhalan ni Binhamin

Ne si Binhamin due tatelu ne anak ne me lukes ne iyan si Bila, si Bikur, wey si Hidiyail. Ne si Bila due lalimma ne anak ne me lukes ne iyan si Isbun, si Usi, si Usil, si Hirimut, wey si Iri; me pangulu sikandan te me pamilya ran. Ne migginguma te daruwa ne pulu wey daruwa ne libu wey tatelu ne pulu wey hep-at (22,034) ka me kabuhalan dan ne me bahani.

Ne si Bikur due siyam ne anak ne me lukes ne iyan si Samira, si Huwas, si Ilisir, si Iliyunay, si Umri, si Hirimut, si Abiyas, si Anatut, wey si Almat. Seeye ka me pangulu te pamilya ran wey me bahani ne nalista te listaan te me kabuhalan dan. Migginguma sikandan te daruwa ne pulu ne libu wey daruwa ne gatus (20,200).

10 Ne si Hidiyail due sabeka ne anak ne lukes ne iyan si Bilhan. Ne si Bilhan due pitu ne anak ne me lukes ne iyan si Hiyus, si Binhamin, si Ihud, si Kanana, si Sitan, si Tarsis, wey si Ahisahar. 11 Me anak sikandan langun ni Hadil. Ne ka nalista te listaan te me kabuhalan dan, migginguma te sapulu wey pitu ne libu wey daruwa ne gatus (17,200) ne me pangulu te me kabuhalan dan wey me bahani ne eleg e ne egmambubunu. 12 Ne ka me anak ni Ir ne me lukes iyan si Supim wey si Hupim. Ne ka anak ni Ahir iyan si Husim.

Ka me kabuhalan ni Naptali

13 Ne si Naptali due hep-at ne anak ne me lukes ne iyan si Hasil, si Guni, si Hisir, wey si Siyalum. Me kabuhalan sikandan langun ni Bilha ne duwey ni Hakub.

Ka me kabuhalan ni Manasis

14 Ne si Manasis due me lukes ne anak din te duwey rin ne matig-Aramiya ne ensi Asril wey si Makir. Ne si Makir iyan amey ni Gilyad. 15 Ne migpangasawa si Makir te atebey enni Hupim wey ni Supim ne egngaranan ki Maaka. Ne ka ngaran te lein ne anak ni Manasis iyan si Silupihad ne due me anak ne me malitan. 16 Ne si Maaka ne asawa ni Makir nakaanak ki Piris wey ki Siris. Ne si Piris due daruwa ne anak ne me lukes ne iyan si Ulam wey si Rakim. 17 Ne si Ulam due anak ne lukes ne iyan si Bidan. Me kabuhalan sikandan langun ni Gilyad ne anak ni Makir ne anak ni Manasis.

18 Ne si Hamulikit ne atebey ni Gilyad, due tatelu ne anak ne me lukes ne iyan si Isud, si Abisir, wey si Mala.

19 Ne si Simida, ka lein pad man-e ne kabuhalan ni Manasis, due anak ne me lukes ne iyan si Ahiyan, si Siki, si Liki, wey si Aniyam.

Ka me kabuhalan ni Ipraim

20 Seini ka me ngaran te me kabuhalan ni Ipraim:

Si Ipraim due anak ne si Sutala, ne si Sutala due anak ne si Barid, ne si Barid due anak ne si Tahat, ne si Tahat due anak ne si Iliyada, ne si Iliyada due anak ne si Tahat,21 ne si Tahat due anak ne si Sabad, si Sutala, si Isir, wey si Iliyad ne impangimatayan te mahinged te Gat su egpanakew perem te baka. 22 Ne naluhey ne miglungku si Ipraim tenged te pegpatey ran wey migleuy kandin ka me karumaan din eyew egliwang kandin. 23 Ne miggulid e man-e sikandin te asawa rin. Ne nataman, naberes e ka asawa rin wey mig-anak e man-e te lukes. Ne ingngaranan ni Ipraim ki Biriyas[fn] ka bate tenged te karereetan ne neyitabu te pamilya rin.

24 Ne due anak din ne malitan ne egngaranan ki Siira ne iyan migpasasindeg te diralem wey dibabew ne me lungsud te Bit-Hurun wey Usin-Sira.

25 Ne duen pad man-e lein ne anak ni Ipraim ne egngaranan ki Rapa. Ne si Rapa ka amey ni Risip, wey si Risip ka amey ni Tila, wey si Tila ka amey ni Tahan. 26 Ne si Tahan ka amey ni Ladan, wey si Ladan ka amey ni Amihud, wey si Amihud ka amey ni Ilisama. 27 Ne si Ilisama ka amey ni Nun, wey si Nun ka amey ni Huswi.

28 Ne ka tane wey ugpaanan dan iyan ka Bitil wey ka me bariyu ne nakalingut kayi; ka Naaran peendiye te igsile, ka Gisir wey ka me bariyu kayi peendiye te iglineb, ka Sikim wey ka me lungsud kayi taman diye te Aya wey te me lungsud kayi.

29 Ne ka me kabuhalan ni Manasis iyan ka nakakamuney te Bitsan, te Tanak, te Migidu, te Dur, wey te me bariyu ne nakalingut kayi.

Ne nangugpe te seini ne me lungsud ka me kabuhalan ni Husi ne anak ni Hakub.[fn]

Ka me kabuhalan ni Asir

30 Ne si Asir due hep-at ne anak ne me lukes ne iyan si Imna, si Isba, si Isbi, wey si Biriyas. Ne due atebey ran ne egngaranan ki Sira.

31 Ne si Biriyas due daruwa ne anak ne me lukes ne iyan si Hibir wey si Malkil. Ne si Malkil ka amey ni Barsahit.

32 Ne si Hibir ka amey ni Haplit, ni Sumir, wey ni Hutam. Ne due atebey ran ne egngaranan ki Suwa. 33 Ne si Haplit due anak ne me lukes ne iyan si Pasak, si Bimhal, wey si Asbat.

34 Ne si Sumir ne suled ni Haplit, due anak ne me lukes ne iyan si Ruga, si Dihuba, wey si Aram.

35 Ne si Hutam[fn] ne suled ni Sumir, due anak ne me lukes ne iyan si Supa, si Imna, si Silis, wey si Amal.

36 Ne si Supa due me anak ne lukes ne iyan si Suwa, si Harnapir, si Suwal, si Biri, si Imra, 37 si Bisir, si Hud, si Sama, si Silsa, si Itran, wey si Biira.

38 Ne si Hitir due me anak ne lukes ne iyan si Hipuni, Pispa, wey si Ara. 39 Ne si Ula due me anak ne lukes ne iyan si Ara, si Hanil, wey si Risya.

40 Me kabuhalan sikandan langun ni Asir wey me pangulu te me pamilya ran. Me bahani sikandan wey inila ne me pangulu. Ne due daruwa ne pulu wey hen-em ne libu (26,000) ne me sundalu ran ne nalista te listaan te me kabuhalan dan.

Ka duma pad ne kabuhalan ni Binhamin

8Seini ka anak ni Binhamin ne me lukes puun te panganey taman te kinahariyan: si Bila, si Asbil, si Ahara, si Nuha, wey si Rapa.

Ne ka anak ni Bila ne me lukes iyan si Adar, si Gira, si Abihud, si Abisuwa, si Naaman, si Ahuwa, si Gira, si Sipupan, wey si Huram.

Ne seini ka me anak ni Ihud ne me lukes wey me pangulu te me pamilya ne nangugpe diye te Giba ne naddakep wey nanguyan e diye te Manahat: si Naaman, si Ahiyas, wey si Higlam ne egngaranan ded ki Gira. Ne iyan dan pangulu si Gira ne amey ni Usa wey ni Ahihud.

Ne in-engkeran e ni Saharayim ka daruwa ne asawa rin ne si Husim wey si Bara. Ne nataman te diyad e sikandin mig-ugpe te nasud te Muwab, nakaasawe e man-e sikandin ki Hudis wey nakaanak sikandan te pitu ne me lukes ne iyan si Hubab, si Sibiya, si Misa, si Malkam, 10 si Hiyus, si Sikiya, wey si Marma. Neneyimu sikandan ne me pangulu te me pamilya ran.

11 Ne due man-e daruwa ne anak din ne me lukes ki Husim ne iyan si Abitub wey si Ilpaal.

12 Ne si Ilpaal due tatelu ne anak ne me lukes ne iyan si Ibir, si Misaam, wey si Simid. Ne si Simid ka migpasasindeg te me lungsud te Unu wey Lud wey te me bariyu[fn] ne nakalingut kayi.

Ka me kabuhalan ni Binhamin diye te Gat wey Ayalun

13 Si Biriyas wey si Sima ka me pangulu te me pamilya diye te Ayalun wey immandeldel ran ka me matig-Gat. 14 Ne ka me kabuhalan ni Biriyas iyan si Ahiyu, si Siyasak, si Hirimut, 15 si Sibadiyas, si Arad, si Idir, 16 si Maykil, si Ispa, wey si Huha.

Ka me kabuhalan ni Binhamin diye te Hirusalim

17 Ka me kabuhalan ni Ilpaal iyan si Sibadiyas, si Misulam, si Hiski, si Hibir, 18 si Ismiray, si Isliya, wey si Hubab.

19-21 Ne ka me anak ni Simii ne me lukes iyan si Hakim, si Sikri, si Sabdi, si Ilinay, si Silitay, si Ilil, si Adayas, si Biriyas, wey si Simrat.

22-25 Ne ka me anak ni Siyasak ne me lukes iyan si Ispan, si Ibir, si Ilil, si Abdun, si Sikri, si Hanan, si Hananiyas, si Ilam, si Anatutiya, si Ipdiya, wey si Pinuwil.

26-27 Ne ka me anak ni Hiruham ne me lukes iyan si Samri, si Sihariyas, si Ataliya, si Haarisyas, si Iliyas, wey si Sikri.

28 Sikandan ka me pangulu te pamilya ran ne nalista te listaan te me kabuhalan dan wey diye sikandan nangugpe te Hirusalim.

Ka me kabuhalan ni Binhamin diye te Gibyun

29 Si Hiil ka migpasasindeg te siyudad te Gibyun wey diye sikandin mig-ugpe. Ne iyan ngaran te asawa rin si Maaka. 30 Ne ka panganey ne anak din ne lukes iyan si Abdun, ne ka me hari ni Abdun iyan si Sur, si Kis, si Baal, si Nadab, 31 si Gidur, si Ahiyu, si Sikir, 32 wey si Miklut. Ne si Miklut ka amey ni Simiya. Ne diye degma mig-ugpe te Hirusalim ne marani te me karumaan dan.

Ka me kabuhalan ni Hari Saul

33 Si Nir ka amey ni Kis, wey si Kis ka amey ni Saul. Ne si Saul ka amey ni Diyunatan, ni Malkisuwa, ni Abinadab, wey ni Isbaal. 34 Ne ka anak ni Diyunatan ne lukes iyan si Mirib-Baal, ne amey ni Mika.

35 Ne si Mika ka amey ni Pitun, ni Milik, ni Tariya, wey ni Ahas. 36 Ne si Ahas ka amey ni Huwada, wey si Huwada ka amey ni Alimit, ni Asmabit, wey ni Simri. Ne si Simri ka amey ni Musa. 37 Ne si Musa ka amey ni Binayas, wey si Binayas ka amey ni Rapa, wey si Rapa ka amey ni Ilasa, wey si Ilasa ka amey ni Asil.

38 Ne si Asil due hen-em ne anak ne me lukes ne iyan si Asrikam, si Bukiru, si Ismail, si Sirayas, si Ubadiya, wey si Hanan. 39 Ne si Isik ne suled ni Asil, due tatelu ne anak ne me lukes ne iyan si Ulam ka kinakakayan, si Hiyus ka igkarangeb, wey si Ilipilit ka igkatatelu.

40 Ne ka me anak ni Ulam, me bahani wey me tummawan ne egpane. Masulug ka anak dan ne me lukes wey me apune migginguma langun te sabeka ne gatus wey lalimma ne pulu (150).

Me kabuhalan sikandan langun ni Binhamin.

Ka keet-etawan ne nekeuli puun te pegkarakep

9Nenalista ka langun ne keet-etawan te Israil diye te listaan te me kaligkatan dan, wey nasulat seini diye te baseen te me Hari te Israil.

Nenarakep ka keet-etawan te Huda wey impanguyan diye te Babilunya tenged te me sale dan.[xr]Ne ka keet-etawan ne hun-a ne nekeuli diye te me lungsud dan iyan ka me matig-Israil, me talagpanubad, me Libita, wey ka me suluhuanen diye te timplu. Ne diye nangugpe te Hirusalim ka duma ne me sakup te kabuhalan ni Huda, ni Binhamin, ni Ipraim, wey ni Manasis.

Ne ka sabeka ne pamilya ne nekeuli iyan ka pamilya ni Utay ne anak ni Amihud. Ne si Amihud anak ni Umri, wey si Umri anak ni Bani ne kabuhalan ni Piris ne anak ni Huda. Ne ka duma pad ne nekeuli duma te me kabuhalan din, iyan si Asayas ne panganey ne anak ni Sila ne anak ni Huda. Ne ka duma pad man-e, iyan ka me pamilya ni Hiyuwil wey ka me karumaan din, ne me kabuhalan ni Sira. Ne ka nenekeuli ne egpuun te kabuhalan ni Huda, migginguma te 690 ne me pamilya.

Ne ka egpuun te kabuhalan ni Binhamin iyan si Salu ne anak ni Misulam ne anak ni Hudabiyas ne anak ni Hasinuwa, si Ibniyas ne anak ni Dihuram, si Ila ne anak ni Usi ne anak ni Mikri, wey si Misulam ne anak ni Sipatiyas ne anak ni Riyuwil ne anak ni Ibniyas.

Seeye ka me karumaan dan ne nalista te listaan te me kabuhalan dan. Migginguma sikandan langun te 956—me pangulu sikandan langun te me pamilya ran.

10 Ne ka me talagpanubad ne nenekeuli iyan si Hidayas, si Huwiyarib, wey si Hakin. 11 Ne ka pangulu te me upisyal diye te timplu te Manama iyan si Asariyas ne anak ni Hilkiyas. Si Hilkiyas anak ni Misulam, ne si Misulam anak ni Saduk, ne si Saduk anak ni Mirayut, ne si Mirayut anak ni Ahitub. 12 Ne ka lein pad man-e ne talagpanubad ne nekeuli iyan si Adayas ne anak ni Dihuram. Si Dihuram anak ni Pasur, ne si Pasur anak ni Malkiyas, wey si Maasiyas ne anak ni Adiil. Si Adiil anak ni Hasira, ne si Hasira anak ni Misulam, ne si Misulam anak ni Misilimut, ne si Misilimut anak ni Imir.

13 Ne migginguma te sabeka ne libu wey pitu ne gatus wey hen-em ne pulu (1,760) ka me talagpanubad ne pangulu te me pamilya. Mangngateu sikandan te langun ne eggimuwen diye te timplu te Manama.

Ka nekeuli ne me Libita

14 Ne ka me Libita ne nekeuli iyan si Simaya ne anak ni Hasub. Si Hasub anak ni Asrikam, ne si Asrikam anak ni Hasabiyas ne kabuhalan ni Mirari, 15 wey si Bakbakar, si Hiris, si Galal, wey si Mataniyas ne anak ni Mika, ne anak ni Sikri, ne anak ni Asap, 16 wey si Ubadiya ne anak ni Simaya, ne anak ni Galal, ne anak ni Hidutun, wey si Birikiyas ne anak ni Asa, ne anak ni Ilkana. Diye sikandan mig-ugpe te me bariyu te me matig-Nitupa.

17 Ne ka nenekeuli ne me talagtameng te gumawan te timplu iyan si Siyalum, si Akub, si Talmun, si Ahiman, wey ka me karumaan dan. Ne si Siyalum ka pangulu ran. 18 Diye sikandan migtameng te gumawan te Hari ne diye te dapit te igsile. Me talagtameng dengan sikandan te kampu te me Libita.

19 Ne iyan impabantey te gumawan te timplu te Manama si Siyalum ne anak ni Kuri ne anak ni Abiyasap, ne anak ni Kura wey ka duma rin ne me talagbantey ne puun te pamilya rin ne me Kurahanen. Su ka me kaap-apuan dan ma dengan ka me talagbantey te gumawan te kampu te Magbebaye ne Manama. 20 Ne iyan dan dengan pangulu si Pinihas ne anak ni Iliyasar wey indumaan sikandin te Magbebaye ne Manama.

21 Ne si Sakariyas ne anak ni Misilamiya iyan talagbantey te gumawan te Balungbalung ne Temuwanan. 22 Ne ka langun ne naalam ne talagbantey te gumawan, migginguma te 212. Nallista ka ngaran dan te listaan te kabuhalan diye te me bariyu ran. Ne si Dabid wey si Samwil ne prupita ka migbehey kandan te katenged. 23 Purisu sikandan wey ka me kabuhalan dan ka impatameng te gumawan te baley te Magbebaye ne Manama ne iyan ka Matulus ne Balungbalung. 24 Ne diye sikandan pabantaya te hep-at ne pikunganigsile, iglineb, igkahibang ne balabahan, wey igkakawanan ne balabahan. 25 Ne ka me karumaan dan diye te bariyu, layun eggendiye eyew egbulig kandan seled te pitu ne aldew. 26 Ne ka hep-at ne pangulu ne me Libita ne me talagbantey te gumawan, iyan impiyalan te me sinabeng ne tinesanan, wey te karatuan diye te timplu te Manama. 27 Ne diyad sikandan egpanlipereng te timplu te Manama, su katungdanan dan ma ka pegbebantey kayi wey peglulukat te me gumawan tagse maselem.

28 Ne ka duma kandan, iyan impiyalan te me kasangkapan para te pegsimba. Su keilangan ne egseelen dan seini ke igpaseled wey ke igpalihawang naa. 29 Ne ka duma kandan, in-alam ne talag-ayad-ayad te duma ne me kasangkapan wey te langun ne matulus ne kasangkapan, lagkes degma ka me harina, binu, lana, insinsu, wey me peemut. 30 Piru ka duma ne me talagpanubad, iyan impiyalan ne egpeg-amut te me peemut.

31 Ne si Matatiyas ne sabeka ne Libita wey panganey ne anak ni Siyalum ne Kurahanen, iyan insalihan te pegpangilutu te mannipis ne paan. 32 Ne ka me duma ran degma ne me Kurahanen, iyan insalihan te peg-andam te paan ne igtahu diye te lamisa te tagse Aldew te Peggimeley.

33 Ne ka me mangngulahing wey ka me pangulu te pamilya te me Libita, diye peugpaa te sinabeng te timplu, wey ware duma ne eggimuwen dan su aldew wey marusilem ne eggimu ma sikandan te himu ran. 34 Seeye ka me pangulu te pamilya te me Libita ne nalista te listaan te kabuhalan dan. Diye sikandan mig-ugpe te Hirusalim.

Ka kaap-apuan wey kabuhalan ni Hari Saul

(1 Kru 8:29‑38)

35 Ne diye mig-ugpe si Hiil te impasasindeg din ne siyudad ne iyan ka Gibyun. Iyan din asawa si Maaka. 36 Ne ka anak din ne me lukes ne puun te panganey taman te igkalitan, iyan si Abdun, si Sur, si Kis, si Baal, si Nir, si Nadab, 37 si Gidur, si Ahiyu, si Sakariyas, wey si Miklut. 38 Ne si Miklut ka amey ni Simiya. Ne diye degma sikandan mig-ugpe te Hirusalim ne marani te me karumaan dan.

39 Ne si Nir ka amey ni Kis, wey si Kis ka amey ni Saul. Ne si Saul amey ni Diyunatan, ni Malkisuwa, ni Abinadab, wey ni Isbaal. 40 Ne ka anak ni Diyunatan ne lukes iyan si Mirib-Baal, ne amey ni Mikiyas. 41 Ne ka anak ni Mika ne me lukes iyan si Pitun, si Milik, si Tariya, wey si Ahas. 42 Ne si Ahas ka amey ni Hara, wey si Hara ka amey ni Alimit, ni Asmabit, wey ni Simri. Ne si Simri ka amey ni Musa. 43 Ne si Musa ka amey ni Binayas, wey si Binayas ka amey ni Ripayas, wey si Ripayas ka amey ni Ilisa, wey si Ilisa ka amey ni Asil.

44 Ne si Asil due hen-em ne anak ne me lukes ne iyan si Asrikam, si Bukiru, si Ismail, si Sariyas, si Ubadiya, wey si Hanan. Seeye ka anak ni Asil ne me lukes.

Ka pegpatey ni Hari Saul wey te me anak din

(1 Sam 31:1‑13)

10Ne migpabunbunuey ka me Pilistihanen wey me matig-Israil diye te bubungan te Gilbuwa. Ne masulug ka migpatey ne me matig-Israil diye wey nenakapallahuy ka duma kandan. Impatamtamanan lupuha te me Pilistihanen si Saul wey ka anak din ne me lukes wey neyimatayan dan ka anak din ne si Diyunatan, si Abinadab, wey si Malkisuwa. Masumpit ka gira enni Saul wey nakita sikandin te me talagpane. Ne dutu, impepane dan e sikandin wey napalian sikandin. Ingkahiyan ni Saul ka talag-uyan te panganiban din, “Hulabuta nu ka kampilan nu wey himatayi a nikeykew, su kema ke iyan egpekeyimatey keddi sika se me etew ne malindit.[fn] Ne puun due, egngingisiyan ad nikandan.” Piru naaldek ka talag-uyan te panganiban din wey ware din seeye himuwa, sikan naa ka ingkuwe e ni Saul ka kampilan din wey inteen din e diye te tane, wey migpahumpepeled e sikandin dutu. Te pegkakita te talag-uyan te panganiban te migpatey e si Saul, inteen din e degma diye te tane ka kampilan din wey migpahumpepeled e degma sikandin, wey migpatey e degma. Purisu migpatey si Saul wey ka tatelu ne anak din ne me lukes ne iyan egpuunan ne nataman ka kabuhalan din. Te pegkarineg te seeye se me matig-Israil ne diye te bangalug ne namallahuy e ka sundalu wey napatey e si Saul wey ka me anak din, in-engkeran dan e ka me lungsud dan, wey migpamallahuy e degma sikandan. Ne migmanlepew e ka me Pilistihanen wey iyan e mig-ugpe diye.

Te seup ne aldew, te peggendiye te me Pilistihanen te bubungan te Gilbuwa eyew te pegpanguwa te me kasangkapan te nenapatey, nakita ran diye si Saul wey ka me anak din ne me lukes ne migpatey e. Ne inluungan dan e si Saul wey intempug dan e ka ulu rin wey impanguwa ran e ka me panganiban din. Ne migsuhu sikandan te me etew diye te intiru ne tane te me Pilistihanen eyew te pegpanengneng te meupiya ne panugtulen diye te timplu te me diyus-diyus dan wey diye te me etew. 10 Ne intahu dan ka panganiban din diye te timplu te me manama ran wey insanggat dan ka ulu rin diye te timplu ni Dagun. 11 Te pegkarineg te me matig-Habis-Gilyad te langun ne inggimu te me Pilistihanen ki Saul, 12 nangipanew e ka langun ne bahani wey ingkuwa ran e ka lawa ni Saul wey lawa te me anak din wey in-uyan dan e diye te Habis. Ne inlebeng dan e ka me tul-an[fn] diye te lebut te dakel ne kayu wey ware migkeen sikandan taman te pitu ne aldew. 13 [xra][xrb]Migpatey si Saul tenged te pegkamasinupaken din. Ware sikandin migtuman te me paney-paney te Magbebaye ne Manama. Nasi sikandin migpanginginse te manenagne, 14 wey ware diye te Magbebaye ne Manama. Purisu impeyimatayan sikandin te Magbebaye ne Manama wey imbehey e ka migharian din diye te ki Dabid ne anak ni Hisi.

Ka pegkeyimu ni Dabid ne Hari

(2 Sam 5:1‑10)

11Ne miggendiye ki Dabid diye te Hibrun ka langun ne matig-Israil wey migkahi, “Amana key pad iya nikeykew ne karumaan. Te miglihad ne me timpu, minsan te si Saul pad ka Hari, sikeykew e ka migpangulu te Israil te pegbubunu. Ne ingkahiyan ka te Magbebaye ne Manama nu, ‘Sikeykew ka egtanggu[fn] te keet-etawan ku ne me Israilita wey egkeyimu ka ne pangulu ran.’ ” Purisu te pegginguma te langun ne igbuyag te Israil diye te Hibrun, miggimu e si Dabid te kasabutan duma kandan, diye te tangkaan te Magbebaye ne Manama. Ne in-alam dan si Dabid isip Hari te Israil, sumale te insaad te Magbebaye ne Manama pinaahi ki Samwil.

[xr]Ne inlusuran ni Dabid duma te langun ne sundalu te Israil, ka Hirusalim ne egngaranan pad te Hibus, wey me Hibusihanen pad ka nangugpe. 5-6 Ne migkahiyan si Dabid te me Hibusihanen, “Kene kew egpakaseled kayi.” Ne ingkahiyan ni Dabid ka me etew rin, “Hentew seeye se hun-a ne egpakalusud te me Hibusihanen, eggimuwen ku ne pangulu te me sundalu.” Ne si Huwab ne anak ni Siruya ka hun-a ne miglusud, ne neyimu iya sikandin ne pangulu. Purisu naahew iya enni Dabid ka malig-en ne inged ne Hirusalim,[fn] ne nataman ingngaranan e seini te Siyudad ni Dabid su diye mig-ugpe si Dabid te sika ne inged ne malig-en. Ne imparakelan din pad ka siyudad puun diye te imbunelan te tane[fn] taman te nakalingut ne me inged, wey si Huwab degma ka mig-ayad-ayad te duma ne baad te siyudad. Ne nanasnasian pad ka karesen ni Dabid su migduma ma kandin ka Amana ne Maresen ne Magbebaye.

Ka me bahani ni Dabid

10 Seini ka me pangulu te me bahani ni Dabid. Sikandan wey ka langun ne matig-Israil ka migbulig kandin ne egkeyimu ne Hari sumale te insaad te Magbebaye ne Manama.

11 Seini ka listaan te me bahani: si Hisbaam ne Hakmunihanen iyan ka pangulu te tatelu ne me bahani. Nakapatey sikandin te tatelu ne gatus (300) ne me bahani pinaahi te deldeg te sabeka re ne gira. 12 Ne iyan igkarangeb si Iliyasar ne anak ni Dudu ne Ahuwahanen. Sabeka si Iliyasar te tatelu ne me bahani. 13 Migduma sikandin ki Dabid diye te Pisdumin taheed te miglibulung diye ka me Pilistihanen eyew te pegbubunu. Ne diye sikandan migpabunbunuey te due kamet ne neempet te sibada. Ne nenakapallahuy ka me matig-Israil, 14 piru ware mule mig-awe si Iliyasar wey si Dabid diye te taliware te kamet wey natalu ran iya ka me Pilistihanen. Impepanalu sikandan te Magbebaye ne Manama.

15 Sabeka ne aldew, miggendiye ki Dabid diye te sulung te Adulam ka tatelu ne sundalu rin. Seini se tatelu nalagkes te Tatelu ne Pulu ne me mabbulut ne sundalu rin. Te seeye ne timpu migkekampu ka me sundalu te me Pilistihanen diye te Bangalug te Ripaim, 16 wey te Bitlihim. Ne si Dabid diye te malig-en ne inged din. 17 Ne nammaraan si Dabid wey migkahi, “Meupiya ubag perem ke due sabeka ne egsakug te weyig diye te belun ne marani te gumawan te Bitlihim, eyew eg-inumen ku!” 18 Sikan naa ka miggeles-heles miggendiye ka tatelu ne bahani te kampu te Pilistihanen wey migsakug te weyig diye te belun ne marani te gumawan te Bitlihim. Ne in-uyan dan e ka weyig diye ki Dabid piru ware din seini inuma. Nasi din seini itisa diye te tangkaan te Magbebaye ne Manama isip halad. 19 Ne migkahi sikandin, “Manama, kene ku iya seini eg-inumen. Su ke eg-inumen ku seini, iling de te in-inum ku ka langesa te me etew ne ware mig-ulung-ulung ne migsakug te weyig.” Purisu, ware din seeye inuma. Seeye ka inggimu te tatelu ne bahani.

20 Ne si Abisay ne suled ni Huwab ka pangulu te Tatelu ne Pulu ne me bahani. Nakapatey sikandin te tatelu ne gatus (300) ne etew ne iyan din inggamit ka deldeg din, wey migbantug degma sikandin iling te tatelu ne me bahani. 21 Sikandin ka amana ne mabantug te Tatelu ne Pulu wey neyimu sikandin ne pangulu ran, piru ware sikandin nakalagkes te seeye se tatelu.

22 Ne duen pad man-e mabulut ne etew ne si Binayas ne matig-Kabsiil ne anak ni Huyada. Masulug ka neyimu rin ne mabantug ne himu. Nakapatey sikandin te daruwa ne mabbantug ne me bahani ne matig-Muwab. Te timpu te tingmaagsil, migseled sikandin diye te lungag wey nekeyimatey man-e sikandin te liyun. 23 Ne nakapatey pad man-e sikandin te Ihiptuhanen ne pitu wey tenge ne palapala se kalayat. Miggehen-gen ka Ihiptuhanen te kalawit ne mabehat wey makepal. Piru migparani mule si Binayas ne mig-uyan de te tuked, wey in-ahew rin e ka kalawit te Ihiptuhanen, wey in-uney rin himatayi te kalawit din ded. 24 Seeye ka inggimu ni Binayas ne anak ni Huyada. Ne neyimu e sikandin ne iling kabantug te tatelu ne me bahani. 25 Sikandin ka subla ne mabantug du te Tatelu ne Pulu ne me duma rin, piru ware sikandin nakalagkes kandan. Ne inggimu sikandin ni Dabid ne pangulu te me talagbantey rin.

26 Ne seini ka duma ne me bahani:27 si Samut ne matig-Harud,28 si Ira ne anak ni Ikkis ne matig-Tikuwa,29 si Sibikay ne matig-Husa,30 si Maharay ne matig-Nitupa,31 si Itay ne anak ni Ribay ne matig-Gibiya, ne sakup te kabuhalan ni Binhamin,32 si Huray ne mig-ugpe diye te marani te me bangalug te Gaas,33 si Asmabit ne matig-Baharum,34 si Hasim ne matig-Gisun,35 si Ahiyam ne anak ni Sakar ne matig-Harar,36 si Hipir ne matig-Misira,37 si Hisru ne matig-Karmil,38 si Huwil ne suled ni Natan,39 si Silik ne matig-Amun,40 si Ira wey si Garib ne matig-Hatir,41 si Uriyas ne Hitihanen,42 si Adina ne anak ni Sisa ne pangulu te kabuhalan ni Rubin ne due Tatelu ne Pulu ne me sakup,43 si Hanan ne anak ni Maaka,44 si Usiyas ne matig-Astarut,45 si Hidiyail wey si Huha ne me anak ni Simri ne matig-Tis,46 si Iliil ne matig-Mahaba,47 si Iliil,

Ka me bahani ne migduma ki Dabid

12Ne seini ka me etew ne miggendiye ki Dabid diye te Siklag te timpu ne miggeles-heles sikandin ki Saul ne anak ni Kis. Sikandan ka duma te me bahani ne migbulig ki Dabid te pegbubunu. Neelin sikandan ne due me pane wey mangngateu sikandan ne egpane te kawanan wey ke gibang naa ne belad. Me karumaan sikandan ni Saul ne me kabuhalan ni Binhamin. Ne iyan dan me pangulu si Ahisir wey si Huwas, ne me anak ni Sama ne matig-Gibiya.

Ne seini ka me sundalu:si Ismayas ne matig-Gibyun ne mabantug ne bahani wey pangulu te Tatelu ne Pulu,si Ilusay, si Hirimut, si Biyaliya, si Simariyas, wey si Sapatiyas ne matig-Harup,si Ilkana, si Isiyas, si Asaril, si Huwisir, wey si Hisbaam ne me kabuhalan ni Kura,si Huwila wey si Sibadiyas ne me anak ni Hiruham ne matig-Gidur.

Ne ka duma ne me kabuhalan ni Gad, migduma degma ki Dabid diye te malig-en ne inged ne helesanan din diye te disirtu. Me bahani sikandan wey nenabbasbas te pegbubunu wey egkengateu sikandan ne eggamit te kalasag wey deldeg. Me mabbulut sikandan iling te liyun, wey iling kaagsik-agsik te usa diye te me bubungan. Si Isir ka pangulu ran, si Ubadiya ka ikarangeb, wey si Iliyab ka igkatatelu, 10 si Mismana ka igkeep-at, wey si Hirimiyas ka igkalalimma, 11 si Atay ka igkeen-em, si Iliil ka igkapitu, 12 si Diyuhanan ka igkawalu, si Ilsabad ka igkasiyam, 13 si Hirimiyas ka igkasapulu, wey si Makbanay ka igkasapulu wey sabeka.

14 Sikandan ka me kabuhalan ni Gad ne me upisyal te me sundalu. Sabeka ne gatus (100) de ne sundalu ka egkapanguluwan te kene amana ne mabantug wey sabeka ne libu (1,000) ka egkapanguluwan te amana ne mabantug. 15 Sikandan ka miglapas te Hurdan te an-anayan ne bulan te migbaggiyu seini, wey impandelrel ran ka nangugpe diye te me bangalug ne diye te igsile wey diye te iglineb.

16 Ne due duma ne me kabuhalan ni Binhamin wey ni Huda ne miggendiye ki Dabid diye te malig-en ne inged din. 17 Ne miglihawang si Dabid ka egsinug-ung kandan wey ingkahiyan din sikandan, “Ke miggendini kew eyew egbulig keddi isip alukuy, andam a ne egpakigsabeka kaniyu. Piru ke miggendini kew eyew te peg-akal, minsan ke ware sale ku, ka Manama te kaap-apuan ta ka nakakita kayi wey eggukum kaniyu.”

18 Piru in-umaan te